Výslovnost předpon a přípon v angličtině

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v anglické výslovnosti. Naučí Vás, jaká slova a kombinace hlásek nerodilí mluvčí často špatně vyslovují, a mnoho dalšího.

Mnoho předpon a přípon v angličtině je zdrojem chyb ve výslovnosti, protože se v nich určité skupiny hlásek vyslovují jinak než v jiných částech slov. I toto je jedno z témat, o kterém se můžete přečíst více v mojí knize o anglické výslovnosti. Výslovnost zde uvedená odpovídá britské angličtině.

Přípony

-ful se vyslovuje /fl/; např. „awful“ /ˈɔːfl/ (ó-fl), „skilful“ /ˈskɪlfl/ (skil-fl). Příponu „-ful“ cizinci často chybně vyslovují stejně jako „full“ (jenž se rýmuje s „bull“) a často ji také chybně píší se dvěma „l“, ale ani takováto výslovnost, ani zápis nejsou správně.
-able se vyslovuje /əbl/; např. „noticeable“ /ˈnəʊtɪsəbl/ (nou-tys-ə-bl), „doable“ /ˈduːəbl/ (-ə-bl). Studenti ji často vyslovují stejně jako „able“ /ˈeɪbl/ (ej-bl).
-age se vyslovuje /ɪdʒ/ (idž); např. „village“ /ˈvɪlɪdʒ/ (vil-idž), „mortgage“ /ˈmɔːɡɪdʒ/ (-gidž).
-land se vyslovuje /lənd/ ve jménech států, např. England, Finland, Holland, Iceland etc. Ostatní slova tvaru „něcoland“ se většinou vyslovují jako „něco land“, např. „grassland“ /ˈɡrɑːslænd/ (grás-lænd), a obdobně „marshland“, „swampland“, „dreamland“, „wonderland“ atd. Jediné čtyři výjimky, jichž jsem si vědom, ve kterých se „land“ vyslovuje jako ve jménech zemí (tj. /lənd/) jsou „highland“, „lowland“, „dryland“ a „moorland“.
-ical se vyslovuje /ɪkl/ (ikl); to samo o sobě moc potíží nezpůsobuje. Problém je, že jakmile ke slovu přidáte „-ical“, posouvá se přízvuk na poslední slabiku před „-ical“ (tj. na třetí slabiku od konce). Například „economy“ se vyslovuje /ɪˈkɒnəmi/ (i-ko-nə-mi), kdežto „economical“ se vyslovuje /ˌiːkəˈnɒmɪkl/ (í-kə-nom-i-kl); „technology“ se vyslovuje /tekˈnɒlədʒi/ (tek-nol-ə-dží), ale „technological“ se vyslovuje /ˌteknəˈlɒdʒɪkl/ (tek-nə-lodž-i-kl).

Předpony

auto- se vyslovuje /ˌɔːtə/ (ó-to); např. „autobiography“ /ˌɔːtəbaɪˈɒɡrəfi/ (ó-tə-báj-og-rə-fí). Skupina písmen „au“ se obecně vyslovuje jako /ɔː/ (ó).
de-, jedná li se o předponu, se vyslovuje // (dy) nebo /diː/ (dý); např. „decrease“ /dɪˈkriːs/ (di-krís) resp. /ˈdiːkriːs/ (-krís) v závislosti na tom zda se jedná o sloveso, nebo o podstatné jméno.
re-, je li to předpona, se vyslovuje /re/ pokud je přízvučná a // (ri) pokud není; např. „record“ jako sloveso znamenající „nahrávat“ se vyslovuje /rɪˈkɔːd/ (ri-kód), „a record“ („nahrávka“ či „rekord“) se vyslovuje /ˈrɛkɔːd/ (re-kórd); viz odkaz výše.
in-, im-, un- se vyslovují /ɪn/, /ɪm/, /ʌn/ a nejsou přízvučné (občas nesou sekundární přízvuk). Důležité je si zapamatovat, že nemají vliv na pozici přízvuku ve slově, které modifikují, např. „incorrect“ /ˌɪnkəˈrekt/ (in-kə-rekt), „impossible“ /ɪmˈpɒsɪbl/ (im-pos-i-bl), „unnecessary“ /ʌnˈnesəsəri/ (an-nes-ə-sə-ri).
micro- se vyslovuje /ˌmaɪkrəʊ/ (maj-krou); např. „microbiology“ /ˌmaɪkrəʊbaɪˈɒlədʒi/ (maj-krou-baj-ol-ə-dží), „microgram“ /ˈmaɪkrəʊɡræm/ (maj-krou-græm). Všimněte si ovšem, že „microscope“ se vyslovuje /ˈmaɪkrəskəʊp/ (maj-krə-skoup).
pre-, je-li to předpona, se vyslovuje /prɪ/ (pri) či /priː/ (prí); např. „pretend“ /prɪˈtend/ (pri-tend), „presuppose“ /ˌpriːsəˈpəʊz/ (prí-sə-pouz).
pro-, je-li to předpona, není přízvučná a vyslovuje se /prə/; např. „proliferate“ /prəˈlɪfəreɪt/ (prə-lif-fə-rejt), „propose“ /prəˈpəʊz/ (prə-pouz).
tri- jako předpona není přízvučná a vyslovuje se /traɪ/ (tráj); např. „tricycle“ /ˈtraɪsɪkl/ (tráj-si-kl), „tripod“ /ˈtraɪpɒd/ (tráj-pod).

Tento článek je založen na mojí knize o anglické výslovnosti a nejčastěji špatně vyslovovaných slovech. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0