Anglická slova měnící význam v závislosti na pozici přízvuku

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v anglické výslovnosti. Naučí Vás, jaká slova a kombinace hlásek nerodilí mluvčí často špatně vyslovují, a mnoho dalšího.

Anglický systém zápisu obsahuje mnoho nejednoznačností; např. slovo „read“ může být vysloveno jako buď jako /riːd/ (ríd), nebo jako /rɛd/ (red), v závislosti na tom, zda se jedná o přítomný či o minulý čas. Velká třída takto nejednoznačných slov je charakterizována tím, že dvě možné verze výslovnosti se liší pozicí přízvuku a slovním druhem, který takto vyslovené slovo vyjadřuje, a o tom bude dnešní článek.

absent – /ˈæbsənt/ (příd. jm.) znamená „nepřítomný“; /æbˈsɛnt/ (sloveso) se používá převážně ve frázi „to absent yourself“, která znamená „nejít někam, kam člověk měl (povinnost) přijít“.
accent – /ˈæksənt/ (podst. jm.) znamená „přízvuk“ (ve smyslu dialektu jazyka); /əkˈsɛnt/ (sloveso) se používá v britské angličtině ve smyslu „zdůraznit“ (v americké angličtině se většinou vyslovuje stejně jako předchozí podst. jm.).
addict – /ˈædɪkt/ (podst. jm.) je osoba na něčem závislá (např. na drogách: „a drug addict“); /əˈdɪkt/ (sloveso) znamená „zezávislit“ (učinit někoho závislým).
address – /ˈædrɛs/ znamená „adresa“; /əˈdrɛs/ (sloveso) znamená „cílit na někoho řeč“ (v Británii se oba významy většinou vyslovují jako /əˈdrɛs/).
attribute – /əˈtrɪbjuːt/ (sloveso) znamená „přisuzovat“ (např. autorství, vinu); /ˈætrɪbjuːt/ (podst. jm.) znamená „atribut, charakteristická vlastnost“.
combine – /kəmˈbaɪn/ (sloveso) znamená „kombinovat“; /ˈkɒmbaɪn/ (Británie) resp. /ˈkɑmbaɪn/ (USA) (podst. jm.) je zkrácený název pro „combine harvester“, tj. „kombajn“.
compact – v Británii se rozlišuje mezi /ˈkɒmpækt/ (příd. jm.) znamenající „napěchovaný“ a /kəmˈpækt/ (sloveso) znamenající „stlačit, napěchovat“.
complex – /ˈkɒmplɛks/ (Británie) resp. /ˈkɑmplɛks/ (USA) je podst. jm. znamenající „psychologický problém“ (komplex) nebo „komplex budov“; v některých dialektech se přídavné jméno complex znamenající „komplikovaný“ vyslovuje jako /kəmˈplɛks/.
conflict – /ˈkɒnflɪkt/ (Británie) resp. /ˈkɑːnflɪkt/ (USA) (podst. jm.) znamená „konflikt“; /kənˈflɪkt/ (sloveso) znamená „být v rozporu s“.
console – /kənˈsəʊl/ (Británie) resp. /kənˈsoʊl/ (USA) (sloveso) znamená „utišit (někoho)“; /ˈkɒnsəʊl/ (Británie) resp. /ˈkɑːnsoʊl/ (USA) (podst. jm.) je buď název pro malou skříňku stojící na podlaze, nebo slovo označující herní konzoli.
construct – /kənˈstrʌkt/ (sloveso) znamená „konstruovat“; /ˈkɒnstrʌkt/ (Británie) resp. /ˈkɑnstrʌkt/ (USA) (podst. jm.) je „něco vykonstruovaného, koncept“.
content – /ˈkɒntɛnt/ (Británie) resp. /ˈkɑntɛnt/ (USA) (podst. jm.) znamená „obsah“; /kənˈtɛnt/ (příd. jm.) znamená „spokojený“.
contrast – /ˈkɒntrɑːst/ (Británie) resp. /ˈkɑntræst/ (USA) (podst. jm.) je „kontrast“; /kənˈtrɑːst/ (Británie) resp. /kənˈtræst/ (USA) (sloveso) znamená „porovnat“ (v některých amerických dialektech se oba významy vyslovují jako první zde uvedený).
decrease – /dɪˈkriːs/ (sloveso) znamená „ubývat“; /ˈdiːkriːs/ (podst. jm.) je „úbytek“.
detail – /ˈdiːteɪl/ (podst. jm.) je, i v češtině, „detail“; v Americe je /dɪˈteɪl/ sloveso znamenající „rozebrat, podrobně vysvětlit“ (v Británii se oba významy vyslovují stejně).
export – /ˈɛkspɔːt/ (Británie) resp. /ˈɛkspɔrt/ (USA) (podst. jm.) je „exportované zboží“; /ɪksˈpɔːt/ (Británie) resp. /ɪksˈpɔrt/ (USA) (sloveso) znamená „exportovat“.
extract – /ˈɛkstrækt/ (podst. jm.) je „extrakt, výtažek“; /ɪksˈtrækt/ (sloveso) znamená „extrahovat“.
impact – /ˈɪmpækt/ (podst. jm.) je „náraz“; /ɪmˈpækt/ (sloveso) znamená „ovlivnit“.
implant – /ɪmˈplɑːnt/ (Británie) resp. /ɪmˈplænt/ (USA) (sloveso) znamená „uchytit“ nebo „vložit do těla“; /ˈɪmplɑːnt/ (Británie) resp. /ˈɪmplænt/ (USA) (podst. jm.) je „implantát“, tj. něco voperovaného do těla.
increase – /ɪnˈkriːs/ (sloveso) znamená „stoupat“; /ˈɪnkriːs/ (podst. jm.) je „nárůst“.
insult – /ɪnˈsʌlt/ (sloveso) znamená „urazit (někoho)“; /ˈɪnsʌlt/ (podst. jm.) je „urážka“.
object – /ˈɒbdʒɪkt/ (Británie) resp. /ˈɑbdʒɪkt/ (USA) (podst. jm.) je „objekt“ nebo „účel, cíl“; /əbˈdʒɛkt/ (sloveso) znamená „protestovat (vůči něčemu)“.
perfect – /ˈpɜːfɪkt/ (Británie) resp. /ˈpɜrfɪkt/ (USA) (příd. jm.) znamená „perfektní“; /pəˈfɛkt/ (Británie) resp. /pərˈfɛkt/ (USA) znamená „zdokonalit“.
present – /ˈprɛzənt/ je buď přídavné jméno znamenající „současný“ či „přítomný“, nebo podstatné jméno znamenající „současnost“ či „dárek“; /prɪˈzɛnt/ je sloveso znamenající „prezentovat“ či „obdarovat“.
progress – /ˈprəʊɡrɛs/ (Británie) resp. /ˈprɒgres/ (USA) (podst. jm.) znamená „vývoj“; /prəˈɡrɛs/ (sloveso) znamená „postupovat dále, vyvíjet“.
project – /ˈprɒdʒɛkt/ (podst. jm.) je „projekt“; /prəˈdʒɛkt/ (sloveso) znamená „projektovat, plánovat“.
record – /ˈrɛkɔːd/ (Británie) resp. /ˈrɛkərd/ (USA) (podst. jm.) je „nahrávka“ nebo „rekord“; /rɪˈkɔːd/ (Británie) resp. /rəˈkɔrd/ (USA) (sloveso) znamená „nahrávat“.

Tento článek je založen na mojí knize o anglické výslovnosti a nejčastěji špatně vyslovovaných slovech. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0