Čárka před „because“ v angličtině

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v angličtině. Naučí Vás, jak se vyvarovat chyb s čárkami, předložkami či nepravidelnými slovesy.

Asi skoro všichni ví, že před „protože“ se v češtině píše čárka, stejně jako u dalších tzv. podřadících spojek (např. „který“, „když“, „aby“ apod.). Proto přijde studentům přirozené psát zde čárku i v angličtině – ta má ovšem svoje vlastní pravidla.

V angličtině se vedlejší věty většinou čárkou neoddělují. Oddělují se pouze tehdy, když obsahují dodatečnou informaci, a čárky pak v podstatě nahrazují závorky či pomlčky – o celém tématu si můžete přečíst více v mém předchozím článku.

„Because“ se řídí stejným pravidlem, ale jak uvidíme později, má i svou specifickou výjimku. Ve většině vět s „because“ čárku nepíšeme, např.:

I must leave now because my boss asked me to help him. (správně)
I must leave now, because my boss asked me to help him. (viz níže)

Ve druhém případě čárka zastupuje funkci závorky – je to tedy, jako kdybychom v češtině napsali: „Musím teď odejít (protože můj šéf chce pomoct).“ Pokud by použití závorky v daném kontextu dávalo smysl, čárku (nebo závorky) použít můžeme, ale jinak působí výsledná věta nepřirozeně. Pokud cítíte, že byste v češtině raději napsali čárku místo závorek, nepište v angličtině před „because“ nic.

Existuje ovšem jedna výjimka. Následuje-li „because“ po záporné věta, čárka se většinou píše z důvodu zvýšení přehlednosti. The Chicago Manual of Style uvádí následující příklad:

He didn’t run, because he was afraid.

Tuto větu je možné pochopit pouze jako: „Neběžel, protože se bál.“ Když čárku nenapíšeme, věta vypadá, jako by nám říkala, co není důvod toho, že běžel:

He didn’t run because he was afraid. He ran because he enjoys running.
Neběžel proto, že se bál. Běžel proto, že rád běhá.

V češtině můžeme rozdíl naznačit tím, že napíšeme „proto, že“ místo „protože“, ale výsledná věta pořád není jednoznačná. V angličtině můžeme oba významy odlišit použitím čárky. Jedná se ovšem pouze o doporučené stylistické pravidlo a nepoužití čárky v předchozím případě není považováno za chybu.

Poznamenejme také, že stojí-li vedlejší věta s „because“ před větou hlavní (tj. v opačném než běžném pořadí), čárku vždy píšeme, stejně jako u všech ostatní spojek:

Because he was afraid, he didn’t run. (správně)
Because he was afraid he didn’t run. (chybně)

Tento článek je založen na mojí knize o nejčastějších chybách v angličtině. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0