Anglická slova, ve kterých se písmeno ‚h‘ nevyslovuje

Jakub Marian

Tip: Podívejte se na mého průvodce častými chybami v anglické výslovnosti. Naučí Vás, jaká slova a kombinace hlásek nerodilí mluvčí často špatně vyslovují, a mnoho dalšího.

Na začátek bych rád poznamenal, že někteří rodilí mluvčí používají „an“ jako tvar neurčitého členu před slovy jako „historic“, „horrific“, „hotel“ a některými dalšími začínajícími na „h“. Ti samí rodilí mluvčí ale většinou vyslovují tato slova s „h“, pokud před nimi není neurčitý člen.

Vzhledem k tomu, že tato slova nezačínají samohláskou, není žádný důvod, proč bychom měli použít „an“ místo „a“. V minulosti bylo běžné slýchat jak „an historic event“, tak „a historic event“, protože „h“ ve slovech francouzského původu (např. „history“) se v angličtině nevyslovovalo (stejně jako ve francouzštině). V dnešní době už ale silně převládá tendence vždy „h“ v takovýchto slovech vyslovovat. Mluvčí, kteří tuto tendenci ignorují, jsou pak mnohdy považováni za nevzdělané, takže je jistější se k tomuto trendu připojit a „h“ důsledně vyslovovat.

Existuje ovšem pár slov, ve kterých žádní rodilí mluvčí (z historických důvodů) nevyslovují „h“, které se objevuje v jejich zápisu. V následujícím seznamu (převzatým z mojí knihy o anglické výslovnosti) se na tato slova podíváme:

hour /ˈaʊə/ (auə) (Británie), /ˈaʊɚ/ (aur) (USA) (obě výslovnosti jsou stejné jako „our“); počáteční „h“ je nezvučné a stejně tak by se nemělo vyslovovat ve jméně písmena „H“ /eɪdʒ/ (ejdž). Někteří rodilí mluvčí začali „H“ vyslovovat jako „hejdž“, ale mnoho lidí takovouto výslovnost považuje za chybu.
honour /ˈɒnər/ (onə) (Británie), honor /ˈɑːnɚ/ (ánr) (USA); někteří studenti na začátku chybně vyslovují /ʌ/, jako v „onion“ /ˈʌnjən/ (anjən).
honest /ˈɒnɪst/ (onist) (Británie), /ˈɑːnɪst/ (ánist) (USA); „hon“ se vyslovuje zcela stejně jako v předchozím slově.
Hannah /ˈhɑnə/ (nə) (Británie), /ˈhænə/ (nə) (USA); v tomto slově je to poslední „h“, které se nevyslovuje. Totéž platí pro všechna slova hebrejského původu končící na „ah“, např. Bar Mitzvah.
heir /ɛə/ (eə) (Británie), /ɛr/ (er) (USA); znamená „dědic“. Vyslovuje se zcela stejně jako „air“ and „ere“ (jenž znamená „před“).
exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/ (igstyd); všimněte si také, že „x“ se zde vyslovuje jako „gz“, ne jako „ks“.
Thai /taɪ/ (taj); „th“ se v angličtině vyslovuje většinou jako /θ/ (jako „šišlavé“ t, např. v „think“) nebo jako /ð/ (jako v „the“), ale ve slově „Thai“ (thajský) se vyslovuje pouze jako „t“. Totéž platí samozřejmě pro slovo „Thailand“ (Thajsko).
vehicle /ˈviːəkl/ (əkl); někteří mluvčí americké angličtiny zde „h“ vyslovují, ale naprostá většina jej nechává nezvučným.
ghost /ɡəʊst/ (gəust) (Británie), /ɡoʊst/ (goust) (USA); ukončeme naši diskuzi o nezvučném „h“ tím, že si všimneme, že v „ghost“ se také nevyslovuje. Ve skutečnosti je to tak u všech slov začínajících na „gh“, např. ghetto /ˈgɛtəʊ/ (getəu) (Británie), /ˈgɛtoʊ/ (getou) US, ghastly /ˈɡɑːstli/ (gástli) (Británie), /ˈɡæstli/ (gæstli) (USA), a ghee /ɡiː/ (gí).

Tento článek je založen na mojí knize o anglické výslovnosti a nejčastěji špatně vyslovovaných slovech. Určitě se na ni podívejte – je k dispozici také v PDF verzi.

0