Anglická slova, ve kterých se „ch“ vyslovuje jako „š“

Jakub Marian

Tip: Chcete se zlepšit v angličtině? Právě jsem dokončil webovou aplikaci pro lidi, co se rádi učí při čtení. Určitě se na ni podívejte, registrace je zadarmo.

V angličtině je poměrně mnoho slov, ve kterých se „ch“ vyslovuje jako české „š“ (především jsou to slova francouzského původu). Proto jsem se rozhodl sestavit seznam takovýchto slov (založený na mé knize o anglické výslovnosti), který, doufám, studentům pomůže opravit si chyby ve výslovnosti a naučit se pár nových slovíček. Slova jsou seřazena (přibližně) od nejpoužívanějších po méně používané a na konci najdete také seznam nejběžnějších vlastních jmen.

machine /məˈʃiːn/ (mə-šín) znamená „přístroj“.
mustache /məˈstɑːʃ/ (mə-stáš) (VB), /ˈmʌstæʃ/ (ma-stæš) či /məˈstæʃ/ (mə-stæš) (USA) je knír či knírek.
chef /ʃef/ (šef) není „šéf“, jak by se mohlo zdát, nýbrž „šéfkuchař“, či obecně profesionální kuchař.
chic /ʃiːk/ (šík) znamená „šik“, tj. elegantní, módní.
brochure /ˈbrəʊʃə/ (brouə) (VB), /broʊˈʃʊr/ (brou-šůr) (USA) znamená brožura (tj. malá informativní knížečka). Vyslovuje se ovšem se „š“, ne se „ž“.
cache /kæʃ/ (stejně jako „cash“) se dnes používá převážně ve spojení s počítači pro typ rychle přístupné paměti. Původní význam slova je „skrýš“, což dobře vědí příznivci tzv. geocachingu (hledaní „kešek“ s pužitím GPS).
cliché /ˈkliːʃeɪ/ (klí-šej) (VB), /kliːˈʃeɪ/ (klí-šej) (USA) je, jak by se dalo očekávat, klišé. Všimněte si, že „í“ je dlouhé a „é“ na konci se vyslovuje jako „ej“.
champagne /ʃæmˈpeɪn/ (šam-pejn) je šampaňské.
pistachio /pɪˈstæʃiəʊ/ (pis-tæš-í-ou) či /pɪˈstɑːʃiəʊ/ (pis-táš-í-ou) jsou pistácie.
parachute /ˈpærəʃuːt/ (pær-ə-šůt) je padák.
fuchsia /ˈfjuːʃə/ (fjůə) je „fuchsie“, keřík charakteristický svou barvou, které se anglicky také říká „fuchsia“.
machete /məˈʃeti/ (mə-še-tý) je „mačeta“, ovšem vyslovuje se se „š“, nikoliv s „č“.
niche /niːʃ/ (nýš) či /nɪtʃ/ (nič) znamená „výklenek“. Dnes se toto slovo také hodně používá ve smyslu „specifický segment trhu“.
chauffeur /ʃɒˈfɜː/ (šo-fə-ə) či /ˈʃəʊfə/ (šou-fə) (VB), /ʃoʊˈfɜːr/ (šou-frr) (USA) je šofér, čili osobní řidič.
attaché /əˈtæʃeɪ/ (ə--šej) (VB), /ˌætəˈʃeɪ/ (æ-tə-šej) (USA) je atašé, tj. nižší diplomatická hodnost.
chauvinist /ˈʃəʊvɪnɪst/ (šou-vin-ist) (VB), /ˈʃoʊvɪnɪst/ (šou-vin-ist) (USA) původně znamenalo někoho, kdo je přehnaně patriotický (stejně jako slovo „šovinista“ v češtině). V moderní angličtině se používá především ve stejném smyslu jako v moderní češtině, tj. ve spojení s mužským šovinismem.
charlatan /ˈʃɑːlətən/ (šá-lə-tən) (VB), /ˈʃɑːrlətən/ (šár-lə-tən) (USA) je šarlatán, tj. někdo, kdo tvrdí, že je schopen něčeho, čeho ve skutečnosti schopen není.
chandelier /ˌʃændəˈlɪə/ (šæn-də-li-ə) (VB), /ˌʃændəˈlɪr/ (šæn-də-lir) (USA) znamená „lustr“.
charade /ʃəˈrɑːd/ (šə-rád) (VB), /ʃəˈreɪd/ (šə-rejd) (USA) je „šaráda, trapné předstírání“.
ricochet /ˈrɪkəʃeɪ/ (rik-ə-šej), v Británii také /ˈrɪkəʃet/ (rik-ə-šet) můžeme použít jako sloveso znamenající „odrazit se, odskočit pod nezamýšleným úhlem“. Použili bychom ho např. pokud bychom mluvili o odražené kulce, kterou bychom mohli označit podstatným jménem „ricochet“.
chateau /ˈʃætəʊ/ (šæ-tou) (VB), /ʃæˈtoʊ / (šæ-tou) (USA) znamená „zámek, hrad“. Množné číslo je „chateaux“ /ˈʃætəʊz/ (šæ-touz) (VB), /ʃæˈtoʊz/ (šæ-touz) (USA).
douche /duːʃ/ (důš) je „výplach“ (především pochvy). „Douche bag“ je „irigátor“, neboli zařízení používané k tomuto účelu. „Douchebag“ je pak slangový termín znamenající něco jako „arogantní blb“.
chanterelle /ˈʃɑːntərel/ (šán-tə-rel) nebo /ˌʃɑːntəˈrel/ (šán-tə-rel) je „liška“ (jedlá houba).
chivalry /ˈʃɪvəlri/ (ši-vəl-rí) je kavalírství, čili ušlechtilé chování (především k ženám).
chute /ʃuːt/ (šůt) je skluzavka či tobogán.
chassis /ˈʃæsi/ (šæ-sí) je „šasi“, tj. „vnitřní kostra automobilu“.
chemise /ʃəˈmiːz/ (šə-míz) je „dámská košilka“.
quiche /kiːʃ/ (kíš) je typ zeleninového či masného koláče.
chaise /ʃeɪz/ (šejz) je typ bryčky.
chiffon /ˈʃɪfɒn/ (ši-fon) (VB), /ʃɪˈfɑːn/ (ši-fán) (USA) je „šifon“, tj. jemný krep z přírodního hedvábí nebo umělých vláken.
pastiche /pæˈstiːʃ/ (pæ-stýš) je „napodobenina uměleckého díla“, která se i v češtině někdy označuje slovem „pastiš“.
penchant /ˈpɒ̃ʃɒ̃/ (pon-shon, s nosovým „o“) (VB), /ˈpentʃənt/ (penənt) (USA) je „záliba, slabost“, např. „penchant for wine“ (záliba ve víně).
panache /pəˈnæʃ/ (pə-næš) či /pæˈnæʃ/ (pæ-næš), v (USA) také /pəˈnɑːʃ/ (pə-náš) či /pæˈnɑːʃ/ (pæ-náš) je „šmrnc, elegance“.
chalet /ˈʃæleɪ/ (šæ-lej) (VB), /ʃæˈleɪ/ (šæ-lej) (USA) je „horská bouda“.
cachet /ˈkæʃeɪ/ (-šej) (VB), /kæˈʃeɪ/ (kæ-šej) (USA) je „prestiž, vysoké postavení, lesk“.
chagrin /ˈʃæɡrɪn/ (šæg-rin)/ (VB), /ʃəˈɡrɪn/ (šə-grin) (USA) je „rozčarování, zklamání“, většinou používané ve spojení „to someone’s chagrin“ znamenající „k jeho/jejímu rozčarování“.
chaperone /ˈʃæpərəʊn/ (šæp-ə-roun) (VB), /ˈʃæpəroʊn/ (šæp-ə-roun) (USA) je „gardedáma“, tj. dámský doprovod a dohled pro dívky ve společnosti.
ruche /ruːʃ/ (růš) jsou dekorativní vlnky na textilu.
crochet /ˈkrəʊʃeɪ/ (krou-šej) (VB), /kroʊˈʃeɪ/ (krou-šej) (USA) je „háčkování“.
louche /luːʃ/ (lůš) je přídavné jméno znamenající „pochybný, nevalné pověsti“.
chenille /ʃəˈniːl/ (šə-nýl) je „žinylka“, tj. efektní příze housenkovitého tvaru.
gauche /ɡəʊʃ/ (gouš) (VB), /ɡoʊʃ/ (gouš) (USA) znamená „společensky neobratný“.

Pár vlastních jmen…

Charlotte /ˈʃɑːlət/ (šá-lət) (VB), /ˈʃɑːrlət/ (šár-lət) (USA) je Šarlota a také jméno města v americkém státě North Carolina.
Michelle /mɪˈʃɛl/ (mi-šel) je Michaela.
Chevrolet /ʃɛvrəˈleɪ/ (šev-rə-lej) je značka aut.
Chicago /ʃɪˈkɑːgoʊ/ (ši--gou) či /ʃɪˈkɔːɡoʊ/ (ši--gou) je město v americkém státě Illinois /ɪlɪˈnɔɪ/ (i-li-noj).
Michigan /ˈmɪʃɪɡən/ (mi-ši-gn) je americký stát.
Seychelles /seɪˈʃɛlz/ (sej-šelz) jsou Seychely (ostrovní stát u Madagaskaru).
Vichy /ˈvɪʃi/ (vi-ší) je značka minerální vody, značka kosmetiky a město ve Francii.

Mimochodem, už jste viděli mojí úplně novou aplikaci na výuku angličtiny? Je založená na čtení textů a snadném přístupu k významům, výslovnostem a gramatickým tvarům. Takto vypadá:

0